HACCP
(akronim od Hazard Analysis and Critical, Control Points) je u prevodu: analiza opasnosti i kriticne kontrolne tacke.To je medunarodno prihvaceni sistem prevencije mikrobiološke, hemijske i fizicke kontaminacije u celom lancu isporuke prehrambrnih proizvoda a podrazumeva sistemsko analiziranje procesa, urvrdivanje potencijalnih opasnosti i identifikaciju tipicnih opasnosti i izvora opasnosti, kriticnih tacaka i rizika koji se mogu pojaviti u toku proizvodnje i isporuke prehrambenih proizvoda a u cilju sprecavanja proizvodnje i/ili isporuke za potrošace nebezbednih proizvoda).



Politika kvaliteta




Savremeno tržište orijentisano je na KVALITET proizvoda jer kvalitet danas predstavlja jedan od najvažnijih cinilaca na svetskom tržištu. Obimna i stroga medunarodna i nacionalna regulativa ukazuje na znacaj upravljanja higijenom u proizvodnji, pripremi i transportu prehrambenih proizvoda a sve u cilju obezbedenja bezbedne, zdrave i kvalitrtne rane kakvu zahtevaju potrošaci.
Shvatajuci znacaj unapredenja kvaliteta, prema zahtevima serije ISO 9000 : 2000 kao i primenu HACCP sistema bezbednosti u prehrambenoj industriji, AD“PANON“ Crvenka kao najveci proizvodac alkohola i sirceta u Srbiji je shvatio znacaj primene sistema menadžmenta kvaliteta prema standardu ISO 9001 : 2000 kao i znacaj uvodenja HACCP sistema i njegove dosledne primene u preduzecu i u skladu s tim dana 30.09.2005. godine doneo odluku o utvrdivanju podrucja primene HACCP sistema te formirao ODBOR PROJEKTA kao najvišeg organa upravljanja sistemom menadžmenta kvaliteta koji se odvijao u fazama definisanim planom projekta sa timom koji su sacinjavali:Dragomir Vukotic – generalni direktor preduzeca i Predsednik Odbora projekta i clanovi: Miloševic Slobodan – dipl. Tehnolog i zamenik Odbora projekta, Papovic Radislav – dipl. Pravnik, Karalic Dragoljub – dipl. Ekonomista, Matic Siniša – dipl. Ing. Mašinstva.Odbor projekta je imao precizno definisane zadatke projekta uvodenja HACCP sistema. U cilju uspešne realizacije Projekta uvodenja HACCP sistema i njegove dosledne primene u preduzecu imenovan je PREDSTAVNIK RUKOVODSTVA ZA KVALITET I HACCP SISTEMA g.din Miloševic Slobodan koji je direktno odgovoran Generalnom direktoru preduzeca za realizaciju precizno utvrdenih zadataka u okviru navedenog projekta.
 

AD “PANON“ Crvenka je septembra 2005. godine uspostavio HACCP sistem i do danas ga dosledno primenjuje

u sledecim svojim objektima:
- pogon za proizvodnju žitnog alkohola
- pogon za proizvodnju melasnog alkohola
- pogon za proizvodnju sirceta i
- pogon za flaširanje sirceta i alkohola

u sledecoj grupi proizvoda:
- žitni alkohol
- melasni alkohol
- alkoholno sirce
- jabukovo sirce
- vinsko sirce i
- stocni kvasac

Kontrolom primene sistema HACCP od strane certifikacione komisije predstavnika TUV AD „ PANON „ je dobio prolaznu ocenu dosledne i pravilne primene sistema HA

AD“PANON“ svoju proizvodnju bazira na sopstvenim sirovinskim izvorima, modernoj tehnologiji i vrhunskim kvalitetom svojih proizvoda koji potvrduju najviši svetski standardi kvaliteta za naše proizvode alkohol i sirce i nastoji da svojim potrošacima ulije poverenje u kvalitet i bezbednost svoga proizvoda što porvrduju mnogobrojna priznanja i nagrade za prirodnost i kvalitet na Medunarodnim sajmovima prehrane u vidu zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja.

 
© Copyright PANON A.D. Crvenka 2007.
Optimizovano za Internet Explorer 1024x768
design by: www.crvenka.net